Stå på er, föräldrar till barn på Söderhagens daghem. Ni gör alldeles rätt som berättar vad som egentligen händer på daghemmet Söderhagen och hur ni och barnen upplever situationen.

Jag delar er oro för hur barnen har det. De styrande inom barnomsorgen i kommunen verkar helt ha glömt vad det står i kommunens eget barn-och ungdomspolitiska program.Att socialchefen säger att barnen i dag är utåtagerande och föräldrarna har för höga förväntningar är ett hån mot både barn och föräldrar. Barnens bästa borde vara högre prioriterat än vad socialchefens uttalande ger uttryck för.

Barnen tillbringar en stor del av sin vakna tid under dygnet på dagis – då är det väl självklart att alla ska känna sig trygga med tillvaron. Men så har inte varit fallet i daghemmet Söderhagen.Barn behöver känna tillit till personalen och bygga relationer med dem och känna att personalen ser dem för vad de är. Barn behöver också en strukturerad vardag där deras behov tillgodoses.

Med stor personalomsättning är det svårt för både barn och personal att skapa relationer och barnen får svårt att känna tillit till personalen när de inte vet vilken personal som är på jobb.

Ingen vuxen skulle heller vilja byta chef flera gånger i veckan. Det skulle bara skapa oro och kaos. Man frågar sig – varför slutar personalen? Varför blir personal sjukskriven? Vad säger företagshälsovården? Vad säger myndigheten med tillsynsansvar över barndagvården? Har de styrande inom kommunen lyft frågan varför det är så stor personalomsättning inom barnomsorgen?

Inom äldreomsorgen poängteras trygghet för åldringarna och att det inte är för stor personalomsättning. Detta borde väl vara minst lika viktigt inom barnomsorgen. I andra kommuner på Åland verkar det fungera bättre. Hur kan det komma sig? Inte är det väl någon skillnad på Lemlandsbarnen mot andra barn på Åland?

Exempelvis i Jomala finns det kvar personal som jobbade på kommunens barnomsorg för 20 – 30 år sedan. Vad är det som gör att barnomsorgen, inklusive personal, verkar fungera i en kommun men inte i en annan? Kanske Lemlands kommun skulle fråga hur man gör i Jomala eftersom personalen verkar trivas där.

Nu är det dags för er styrande i Lemland att på allvar ta tag i problemen ni har inom barnomsorgen. Det spelar ingen roll när och var ni ska bygga ett nytt daghem – verksamheten just nu ska inte påverkas av det.

Det får inte bli så att barnen som gått på Söderhagen blir ett b-lag då de kommer till skolan inom kort.

Farmor

Förra veckan fick riksdagens utskott regeringens tänkta tidtabell för alla kommande större kända lagstiftningsprojekt under mandatperioden.

Jag avser inte gå i polemik med Robert Horwood (18.2) om institutionen EU, då detta måttligt komplexa fenomen tycks befinna sig bortom hans perception, men det är svårt att låta karikatyren råda; när han lyfter pennan med EU i siktet är det inte f

Härom veckan kunde vi ta del av i media att en juniordomare i den åländska innebandyserien fick utstå hårda ord från en erfaren ledare efter slutsignal.

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. Sist ut är Malin Sandberg-Holmström, Brändö.

Gällande rekryteringen av förvaltningschef, har jag några frågor och tankar till regeringen:

Idéer av i dag är inte bara goda och dåliga utan de senare anses snarast sjukliga och förbud dryftas.

Med anledning av trenden att bildkonstnärer allt oftare underlåter att ge konstverken namn och i stället överlåter åt betraktaren att tolka vad tavlan betyder kan det vara intressant att få veta att man i Grönköping har dragit den yttersta konsekv

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. I dag: Satu Numminen, Kumlinge 

Jag måste börja med att tacka Maria Sundberg, som ställer upp och står vid min sida fast jag inte vet vem du är. Det betyder massor för mig.

Nu har Maxingebussen en gratis vecka under sportlovet. Ett bra initiativ som stadsbussen borde ha följt upp. För nu kostar det två euro att åka ner till centrum från södra stan och två euro tillbaka efter utfärden.

Det som skrivs om jordförsäljning och bulvaner visar en syn på åländsk jord som förskräcker. Låt mig påminna om Nationernas förbunds uppmaning till Finlands regering 24 juni 1921:

Öppen fråga till minister Alfons Röblom och minister Annette Holmberg-Jansson.

Finlands kommunikationsministerium tillåter 5G på Åland, en ny elektronik som ej ännu vetenskapligt hälsotestats.

Det är intressant men alls inte oväntat att ta del av Ålands statistik- och utredningsbyrås (Åsub) bedömning av det ekonomisk läget i kommunerna och möjliga kriterier för åländska kriskommuner.

Fler insändare