Många människor betalar varje månad för att få en inkomstrelaterad dagpenning vid arbetslöshet eller permittering. De tillhör en arbetslöshetskassa. Regeringen Thörnroos föreslår nu att grunddagpenningen, som man får om man inte har en arbetslöshetsförsäkring, ska fördubblas i tre månader.

Det är ett generöst erbjudande till alla dem som inte varit framsynta och varje månad betalat till sin arbetslöshetskassa för att bli berättigad till en inkomstrelaterad dagpenning vid situationer som den vi är i nu. För oss som betalar varje månad känns det mycket orättvist. Precis som om jag skulle betala hemförsäkring varje månad och så skulle det visa sig att min granne som saknar försäkring får samma ersättning då stormen dragit fram.

Ingen kunde förutse Coronaviruset. De ekonomiska konsekvenserna är i många fall förödande. Att arbetsmarknaden går i konjunkturer är dock allmänt känt.

Arbetslöshetssystemet i Finland är väl beprövat under olika ekonomiska kriser. Men även om man tillhör en A-kassa kan den plötsligt uppkomna ekonomiska situationen ställa till problem för ”hushållens kassaflöde” under den närmaste tiden. Därför föreslår jag att regeringen Thörnroos i stället bör se över utkomststödet så att utkomstöd kan beviljas för att trygga ekonomin under en fastställd övergångsperiod även om man är berättigad till dagpenning.

Rätt till utkomststöd har var och en som är i behov av stöd och inte kan få sin utkomst genom förvärvsarbete, verksamhet som företagare, med hjälp av andra förmåner som tryggar utkomsten, genom andra inkomster eller tillgångar, genom omvårdnad från en sådan persons sida som är försörjningspliktig gentemot honom eller på något annat sätt (§ 2 lag om utkomststöd).

Den plötsliga ekonomiska nedgången kommer att slå hårt mot kommunernas ekonomi och därför bör regeringen överväga att stöda kommunens socialvård genom extra resurser. En utökning av utkomststödet måste finansieras av regeringen för att undvika att kommunerna går på knä.

Vidare påverkar en övergång från lön till bidrag oberoende av om det är fråga om dagpenning, inkomstrelaterad dagpenning eller utkomstöd den personliga inkomstbeskattningen genom att olika avdrag som är kopplade till löneinkomster faller bort, till exmpel avdrag för förvärvsinkomsterna. Detta måsta man tänka på för att inte slutresultatet blir att hushållens ekonomiska marginaler minskar i stället för ökar.

För att undvika att hushåll slås ut ekonomiskt och att en kraftigt ökad arbetslöshet inte uppstår föreslår jag att man i kommunerna ser över dagvårds- och eftisavgifterna samt utreder möjligheten att bevilja hushållen en avgiftsfri dagisperiod. För hushåll med kraftigt förändrade inkomster skulle detta kunna har en markant effekt. Också en sådan åtgärd kräver att regeringen stöder kommunerna i finansieringen.

Jag önskar att regeringen Thörnroos tar sig en tankeställare och verkligen funderar över vad man vill uppnå. De plötsliga ekonomiska påfrestningarna kräver att vi använder den offentliga sektorns kraftigt minskade resurser på möjligast effektiva sätt för att underlätta för hushållen och näringslivet att återhämta sig ekonomiskt.

Elin Sundback

fackligt ombud

I skuggan av covid-19 måste vi komma ihåg att det även pågår annat inom den politiska världen på Åland. Saker som även de kan få konsekvenser för den framtida folkhälsan.

Sitter i morgonsoffan och läser om stadens om tjänstemän som gjort mistag, men som erkänner det och som hanterar felet efter regelverket så det blir bra.

Jag är nöjd. Tack från en medborgare.

”Duttpennan”

Först skulle jag vilja betona att följande grundas på hörsägen, inte på egen iakttagelse.Dock skulle jag inte tro att berättaren motiveras av illvilja mot den tredje personen i fråga och jag misstänker därför inte denne för att ljuga.

I lagtingets debatt om tilläggsbudgeten förra veckan utlovades att redan denna vecka skulle finansministern och regeringen påbörja arbetet med nästa tilläggsbudget som skulle ha kommunernas behov i fokus.

Mitt i allt pandemimörker dyker ett nytt otrevligt ord upp: coronafyllan. För många barn blir hemmakarantänen ett dysfunktionellt helvete, på motsvarande sätt som under långhelger.

Saltviksborna intar rätt perspektiv på frågan (Ålandstidningen 27.3) när de ifrågasätter omfattningen av området som ska ingå i havsplanen.

I min senaste insändare om landskapet ska låna pengar från banken för att finansiera sin tilläggsbudget polemiserar jag mot uppfattningen att Paf-pengar är det enda rätta i detta nu.

Alltså vad händer, samhället sätter sina medmänniskor i en framtida psykisk ohälsa. Folk blir permitterade och andra får jobba dubbelt, skolbarn får uppgifter som om de hade två vuxna och inga syskon till hands.

Nu tycker jag att livsmedelsbutikerna inför ett nytt system med att på kassadisken införa ett mellanrum med en halv meter mellan varje ny kunds varor. Vi kan kalla det värnavstånd.

Hur entusiasmerar man sin personal när det är känt att man seglar i motvind? Jo, samtidigt som man informerar om permitteringarså ställs det krav på att personal ska komma till arbetet med egna skyddskläder!

Med anledning av lagtingets beslut om en tillfällig förhöjning av dagpenningen florerar det på sociala medier och till och med i lagtinget felaktig information i sakfrågor.

Vi har alla vaknat upp till en ny vardag med undantagstillstånd, distansundervisade barn och en intensiv sjukvård i beredskap att hjälpa de som drabbas av sjukdom.

Coronapandemin hotar förutom vår hälsa även vår grundläggande utkomst, finländskt arbete. Det största hotet för företagen är nu att kassaflödet sinar, vilket man inte löser enbart med statens omfattande stödåtgärder.

Fler insändare