Angående ledaren den 7 januari:

Jag är sekreterare i nätverket Klimatsans, som har arrangerat Sveriges enda vetenskapliga konferenser det senaste decenniet som varit öppna för alla, och där frågor och kommentarer ”från golvet” tillåtits, så som en sant vetenskaplig konferens ska hållas.

Både 2016 och 2018 hade vi 15 av världens främsta forskare som talare.

De internationella nyhetsbyråerna är okunniga och förstår inte hur fakta ska tolkas. Se bilden: Den visar hur världens energiförbrukning ökat från 1966 till 2018. Alla former av bränsle har räknats om till den mängd olja, som innehåller lika mycket energi. Bilden kommer från British Petroleum, som varje år publicerar mycket detaljerad information om världens konsumtion och produktion av energi. Där ingår el och transporter samt uppvärmning i bostäder och industrier.

Fram till 2002 var ökningen 2,4 procent per år och därefter nästan tre procent. Ingen antydan till minskning kan skönjas. Ökningen kommer att fortsätta därför att Kina, Indien och de flesta u-länder bygger tusentals nya kolkraftverk, tre till fem stycken varje vecka.

De prioriterar att höja medborgarnas levnadsstandard. Då är el en fundamental förutsättning. De har ont om pengar och konstaterar att de får mer el med kol än med vindkraft.

Håller de på att med vett och vilja fördärva klimatet för sig själva och för oss? Naturligtvis inte! De har sett att den ökade halten koldioxid har gett dem större skördar. 40 procent på 20 år enligt FAO. Världsbanken beräknar att andelen extremt fattiga i världen har minskat från 36 procent 1990 till 9,9 procent 2015. Alltså har en fjärdedel av mänskligheten lyfts ur misär och svält på 25 år.

Allt sedan 50-talet har verkligheten visat att lite värme och mer koldioxid är bra. Men IPCC hade sagt att skördarna skulle minska och svälten öka. De länderna tror inte på IPCC. Och nästan alla av IPCC:s förutsägelser har visat sig falska. Kan du minnas någon som slagit in?

På konferensen i Madrid radade FN:s generalsekreterare upp ett stort antal ”fakta” som han fått från IPCC. De flesta kunde enkelt bevisas vara grova osanningar.

I den offentliga debatten har klimatfrågan blivit mer politik och psykologi än vetenskap. De auktoriteter du borde kunna lita på har visat sig okunniga och vilseledda av snedvriden information. Följande är verklighet:

1. Hittills har inga oväder visat sig mer extrema än vad som förekommit tidigare. Australien har haft det lika varmt många gånger förut. Data finns sedan 1790. Skogsbränder är normala företeelser där. Ett par gånger tidigare har större arealer blivit avbrända än i år. Det som är unikt i år är att polisen tagit ett dussin mordbrännare på bar gärning och att de fångat totalt 183 misstänkta.

2. Lägg till att den sydligaste delen av kontinenten nu har noterat den lägsta januaritemperaturen i historien.

3. Du ser inga effekter av någon ”klimatkris” i dag om du tar fram verkliga, uppmätta fakta. Det finns ingen utveckling i verkligheten som ”skenar”. Vad som skenar är masspsykosen runt Greta Thunberg och andra. Har du någonsin hört henne referera till verkliga fakta? Hon hänvisar till ”vetenskapen” och ”forskarna”, men är omgiven av charlataner. Precis som generalsekreteraren.

4. Koldioxid påverkar inte klimatet så mycket att det kunnat mätas. I praktiken är verkan noll. Däremot är den mycket gynnsam för växtlighet och skördar.

5. Det är solen som har störst verkan på klimatet. Den har nu gått in i en extremt passiv fas lik dem för 200 och 400 år sedan. Då var klimatet kallt.

Vi håller nu på att få ett kallare klimat. Missväxt har redan börjat.

Sture Åström

sekreterare i nätverket Klimatsans

Förra veckan fick riksdagens utskott regeringens tänkta tidtabell för alla kommande större kända lagstiftningsprojekt under mandatperioden.

Jag avser inte gå i polemik med Robert Horwood (18.2) om institutionen EU, då detta måttligt komplexa fenomen tycks befinna sig bortom hans perception, men det är svårt att låta karikatyren råda; när han lyfter pennan med EU i siktet är det inte f

Härom veckan kunde vi ta del av i media att en juniordomare i den åländska innebandyserien fick utstå hårda ord från en erfaren ledare efter slutsignal.

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. Sist ut är Malin Sandberg-Holmström, Brändö.

Gällande rekryteringen av förvaltningschef, har jag några frågor och tankar till regeringen:

Idéer av i dag är inte bara goda och dåliga utan de senare anses snarast sjukliga och förbud dryftas.

Med anledning av trenden att bildkonstnärer allt oftare underlåter att ge konstverken namn och i stället överlåter åt betraktaren att tolka vad tavlan betyder kan det vara intressant att få veta att man i Grönköping har dragit den yttersta konsekv

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. I dag: Satu Numminen, Kumlinge 

Jag måste börja med att tacka Maria Sundberg, som ställer upp och står vid min sida fast jag inte vet vem du är. Det betyder massor för mig.

Nu har Maxingebussen en gratis vecka under sportlovet. Ett bra initiativ som stadsbussen borde ha följt upp. För nu kostar det två euro att åka ner till centrum från södra stan och två euro tillbaka efter utfärden.

Det som skrivs om jordförsäljning och bulvaner visar en syn på åländsk jord som förskräcker. Låt mig påminna om Nationernas förbunds uppmaning till Finlands regering 24 juni 1921:

Öppen fråga till minister Alfons Röblom och minister Annette Holmberg-Jansson.

Finlands kommunikationsministerium tillåter 5G på Åland, en ny elektronik som ej ännu vetenskapligt hälsotestats.

Det är intressant men alls inte oväntat att ta del av Ålands statistik- och utredningsbyrås (Åsub) bedömning av det ekonomisk läget i kommunerna och möjliga kriterier för åländska kriskommuner.

Fler insändare