Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

Trygghet är ett basalt behov hos alla människor, äldre som yngre, och en grundförutsättning för personlig utveckling ochförett likvärdigt deltagande i samhället.Med andra ord för att kunna blomstra!

Otrygghet är en upplevd känsla, som varierar från person till person, men känslan begränsar och behöver tas på största allvar. Åland behöver varaen tryggplats att bo på,både förinvånare och besökare.

Deekonomiska ochsociala problem som redan finns förstärks av Coronakrisen, somär enkatalysatorför redan existerande problembilder. Därför behöver vi se på bakomliggande faktorer och vilka kombinerade insatser sombehövsför både individer och olika samhällsgrupper. Här kan man med fördel se på lyckade exempel som Islandsmodellen, med betoning påsamarbete ochinsatser för ungdomarsvälfärd ochsysselsättning. Vi kan även se på Norrtäljekommun som lyckats genomföra sitt trygghetsarbete snabbt och effektivt genom styrning, samverkanoch samsyn ochhar fåttpris för att vara Sveriges tryggaste kommun.

Dessabådaexempelärnyaframgångsrikaangreppssättpå temat trygghet och gemensamt samhällsansvar som kan vara applicerbara påÅland,där vi har det lilla samhällets fördelaroch där det är nära till både makten och grannen.

Vi behöver ta ett samlat greppom ungdomspolitikenochvillse ett ungdomspolitiskt programsomhar fokus på trygghet och föräldrastöd, betonar det förebyggande arbetetoch därvifokuserar insatsernamot samma mål:Ett tryggt Åland,för alla, oavsett ålder.

SimonPåvals

Pernilla Söderlund

Liberala lagtingsgruppen

I media avfärdar utbildningsminister Annika Hambrudd och landskapsregeringen rikets satsning på utvidgad läroplikt och menar att det inte berör Åland. Tyvärr tror jag inte det är så enkelt.

I Finland har man bestämt sig för att utvidga läroplikten till 18 år. I dagarna meddelar vår utbildningsminister att liknande planer inte finns för Åland. Stor eloge till Annika Hambrudd!

I riket avser man införa förlängd läroplikt som ska omfatta utbildning efter grundskolan och som ska leda till examen på gymnasienivå. På Åland har landskapsregeringen, enligt minister Annika Hambrudd, inga sådana planer åtminstone tillsvidare.

Det är fult att vara nära varann, det är fult att kramas, det är fult att ha roligt, att sjunga, att spela. Det är fult att skratta, att dansa. Det är fult att göra något som gör livet värt att leva.

Styrelsen för Ålands Kenneldistrikt har med stor oro följt rapporteringen från ÅMHM:s styrelsemöte den 3.9.2020 då majoriteten av styrelsen valde att inte stöda myndighetschef Susanne Peranders förslag om att inrätta en tillfällig tjänst som veter

Jag läste en intervju i tidningen Åland med minister Annika Hambrudd om att förlänga läroplikten eller inte.

I lördags fick vi medlemmar i föreningen vara med om bekräftelsen på att Stornäset är naturreservat. Det blev en sammankomst i fri och skön stämning – som det brukar vara då ämnet är Stornäset.

Två dokumentärfilmare har med hjälp av undervattensroboten ROW (Remotely Operated Vehicle) filmat Estonias styrbordssida och där funnit ett hål i skrovet som är 4 meter högt och 1,2 meter brett på den bredaste biten.

Ålands landskapsregering ställer sig kallsinnig till att införa utvidgad läroplikt på Åland. Detta kommer att missgynna åländska ungdomar och står dessutom i strid med självstyrelselagen § 44 om minst samma sociala förmåner som i riket.

Bra Kurre och Anneli, kämpa på! Alla skall ha rätt att spela på Veikkaus. Svensk trav finns kvar på Åland. Bra så. Åland hör ju till Finland. Då borde alla ålänningar ha denna spelrätt.

Yle spred en falsk nyhet:”Den föregående månaden, september, var den hittills varmaste septembermånaden på jorden, enligt Copernicus som är EU:s jordobservationsprogram.”

Dagens största ros till ”Kurre i Jurmo” som envist kämpar vidare för allas vår rätt till att få Veikkaus tillbaka! Vi tillhör Finland och det ärobegripligt att vi har tagits ifrån rätten att spela på vad vi vill!

Kommunerna socialtjänst föddes år 2013 där Susannegruppen under ledning av Barbro Sundback lade fram sitt förslag för hur kommunernas socialverksamhet exklusive barnomsorg och äldreomsorg skulle organiseras.

Fler insändare