Hur kunde det gå så här snett med just den här epidemin – har upplevt så många epidemier –att vi nuhåller på och monterar ned välfärden i samhället?

Runa-Lisa Jansson är säkert inne på en del av svaret då hon menar att vi lämnat över för stor del av ansvaret för våra livåt samhället. Från land till land har oron hos makthavare föratt göra för litetföratt hejda coronaviruset spritt sig ocheskalerat till orimliga nivåer.

I norra Italien är alpluften torr och lätt, idealisk för viruset att föröka sig i.Dessutom är det vanligt däratt generationerna bor tillsammans.I Spanien är rökarnas antal jämförelsevis mycket stort ochfrån Kina har vi sett upprepade bilder där befolkningen använt andningsskydd då luftföroreningarna varit hälsovådliga. Plus att deras matvanor är minst sagt märkliga i våra öron!

Jag tillhör 70-plussarna och jag känner mig överbeskyddad till ett allt för högt pris. Jag anser att det hade varit mycket viktigare än att skydda oss äldre att unga fått behålla sina jobb. Har redan två fall bland mina närstående, ett i Stockholm och ett på Åland, där två unga inte behövts på jobbet längre. Jagär bedrövad över hur det ska gåför kultureni framtiden. Kulturarbetarnasarbete har stor betydelse för vårt välmående. Och hur ska föräldrar som måste vara borta från jobbet utan lön klara sig?

Den finska beredskapslagen tycker jag verkar härstamma från de förra krigsåren i Finland.Numeragäller nogatt fly från krigets fasor så snabbt som möjligt för dem som överlever!

Alla medel som nu går förlorade hade vi kunnat använda till att stävja malaria, kolera och hungersnöd i världen. Till flyktinghjälp, till rent vatten, till miljö- och klimatförbättring.

Nu är risken dessutom stor att de vifrån början ömmade mest för, de gamla och sjuka, i slutändan kommer i kläm när resurserna minskar drastiskt.

Så klart ska vi ta coronaviruset på allvar ochhjälpas åt att minska smittspridningen!

Ingen är odödlig mende flesta i vårt samhälle,dock inte alla,har möjlighet att välja vad viäteroch känna efter vad vi mår bra av och på så sätt ta större ansvar för vår hälsa.Det är den yngre generationen bättre på verkar det som. Då behöver viheller inte bli lika vettskrämda vid nästa epidemioch samhället kan ägna sig åt att ta hand omdemsom verkligen behöverdet.

Isabel Kvarnfors

Scouterna har aktivt följt medberedningen avFinlandsmodellenför hobby- och fritidsverksamhetsom planerasvara klari samband medvårensramförhandlingar.Speciellt nu närhobbyverksamhetengörs på distansärbetydelsenavfritidsaktiviteteribarnsoch ungasva

Land efter land kröns med virusets krona, omringad är hela jorden.

Inlåstahemma med bredband och skärmar sköter vi nu våra ”borden”.

Fienden, osynlig, listig och tystklamrar sig fast vid vår lunga.

Under rubriken ”Finlands bank spår recession” (18.3) rapporteras: ”Finlands bank skriver i sin prognos att tillväxttakten avtog redan i fjol till följd av minskad konsumtion".Banken bekräftar därmed officiellt att den finska konjunkturcykeln varit

Efter att ha tagit del av informationen angående havsplanen på ett av tjänstemännen ordnat möte, kan åtminstone följande synpunkter klarläggas.

Det är berömvärt att landskapsregeringen lägger en tilläggsbudget för att förhindra ekonomiska skadeverkningar av coronapandemin. Inläggen är många och välvilliga. En del föreslagna åtgärder kommer säkert att ha positiv effekt.

Innehållet i Mikael Lagströms insändare ”Så väl klarar de unga och de friska coronasmitta” den 21.3 framför ett resonlig och balanserat resonemang.

Vi har fått rekommendationer av olika slag. Det viktigaste för att hindra smittspridning är att undvika sociala kontakter.

Regeringen tänker använda överskottet från Pafs verksamhet till att stöda det åländska näringslivet under coronakrisen.

Finland regering har infört undantagstillstånd i landet enligt beredskapslagen för att hindra ett snabbt förlopp av coronapandemin. Alla har vetskap om hur smittan erövrat land efter land. Rubrikerna talar sitt klara språk: katastrof.

Vi befinner oss i en omvälvande situation.

De är synbarligen inte ensamma om sin syn på saken. Men därvidlag vill Gräsrot särskilt framhålla näringsminister Fredrik Karlström och tandläkare Mikael Lagström.

I Finland läggs information om antal testade och sjukdomsfall orsakade av coronaviruset (Covid-19), numera även dödsfall, ut på Institutet för hälsa och välfärds hemsida (thl.fi).

Så är det.Det handlar inte enbart om sjukvård för att ett samhälle ska fungera. Det allra viktigaste för oss alla är att vi får mat på bordet och andra förnödenheter.

Fler insändare