Vi som bor på Åland är på många sätt priviligierade. Vi har en skattefinansierad och väl fungerande sjukvård, som tack vare vårt isolerade läge har haft tid att förbereda sig på en viruspandemi, vars följder vi ännu bara ser början av.

Samtidigt som mänskligheten kollektivt samlar sig för att rädda så många liv som möjligt, har i skrivande stund ännu inget fall av Covid-19 konstaterats i vårt örike.

Tidningen Åland väljer denna lördag att publicera en ledare under rubriken ”Ockrarens försvarstal”. Henrik Herlin höjer rösten för ett entreprenörskap som även i krissituationer utnyttjar utsatta människors behov av livsnödvändiga förnödenheter, genom att köpa upp lager av dem för att sedan sälja dem dyrare. ”Höga priser är ett incentiv att förändra beteende. - - - Höga priser är också en signal till entreprenörer om vinstmöjligheter.”

Alldeles riktigt konstaterar han att ”Det kan tyckas kallsinnigt”, för det är just det det är. En naket socialdarwinistisk tanke om den starkastes (och rikastes) överlevnad.

I ett samhälle där man lever efter de principer Herlin efterlyser, USA under Trumps administration, avslöjades i slutet av veckan följande: Två mycket välbärgade republikanska senatorer, med tillgång till information som undanhållits allmänheten, har i all tysthet sålt stora delar av sitt aktieinnehav, eftersom de förutsett den börskris som pandemin har orsakat.

Samtidigt som presidenten ända tills för några dagar sedan förminskat och förnekat vidden av faran och kommit med helt grundlösa påståenden om att epidemins allvar är ett påhitt av demokraterna och snart kommer att vara över. ”Marknadskrafterna” i USA har tills vidare inte kunnat svara på behovet av test för viruset eller skyddsutrustning för hälsovårdspersonalen, så där står gemene man, kvinna, barn och åldring i praktiken ensam inför ”den osynliga fienden.”

För många år sedan frågade en av antropologen Margaret Meads studenter henne vad hon tyckte var det första tecknet på den mänskliga civilisationen. Till studentens förvåning svarade hon att det var ett brutet och läkt lårben.

Ett djur som bryter lårbenet överlever inte. ”Att ett lårben läkt visar att någon tagit sig tid att stanna hos den som fallit, har lagt ett förband, har burit den skadade till trygghet och vårdat honom eller henne tills benet tillfrisknat. Att hjälpa någon annan genom svårigheter är början till all civilisation.”

Jag tror inte några pengar bytte ägare i det skedet. För att citera kollegan Ira Byock: ”Vi är som bäst när vi hjälper andra. Låt oss vara civiliserade.”

Kerstin Kronqvist

pensionerad läkare, Mariehamn

Ålandstidningens ledarskribent Henrik Herlin svarar:

Jag kan bara hålla med om det avslutande citatet i Kerstin Kronqvists insändare. Bortom de vackra orden finns dock en kall verklighet: vi kan inte hjälpa varandra med exempelvis basvaror i krissituationer om dessa basvaror inte är tillgängliga.

De rika har större chans till överlevnad när prismekanismen styr tillgången, det stämmer. Även de fattigas överlevnadsmöjligheter förbättras markant jämfört med i det planekonomiska scenariot, av bland annat de logiska orsaker jag presenterade i ledaren. Är inte det bättre än att fler dör?

Påståendet om USA förtjänar egentligen inget bemötande, men eftersom Kerstin Kroqvist ohederligt försöker pådyvla mig åsikter jag inte omfattar känner jag ändå att saken måste klargöras: USA är varken före eller under Donald Trump en plats som kännetecknas av fria marknadskrafter. Exemplet på politisk korruption samt president Trumps synbarliga okunnighet om Covid-19 är knappast relevant i sammanhanget.

Scouterna har aktivt följt medberedningen avFinlandsmodellenför hobby- och fritidsverksamhetsom planerasvara klari samband medvårensramförhandlingar.Speciellt nu närhobbyverksamhetengörs på distansärbetydelsenavfritidsaktiviteteribarnsoch ungasva

Land efter land kröns med virusets krona, omringad är hela jorden.

Inlåstahemma med bredband och skärmar sköter vi nu våra ”borden”.

Fienden, osynlig, listig och tystklamrar sig fast vid vår lunga.

Under rubriken ”Finlands bank spår recession” (18.3) rapporteras: ”Finlands bank skriver i sin prognos att tillväxttakten avtog redan i fjol till följd av minskad konsumtion".Banken bekräftar därmed officiellt att den finska konjunkturcykeln varit

Efter att ha tagit del av informationen angående havsplanen på ett av tjänstemännen ordnat möte, kan åtminstone följande synpunkter klarläggas.

Det är berömvärt att landskapsregeringen lägger en tilläggsbudget för att förhindra ekonomiska skadeverkningar av coronapandemin. Inläggen är många och välvilliga. En del föreslagna åtgärder kommer säkert att ha positiv effekt.

Innehållet i Mikael Lagströms insändare ”Så väl klarar de unga och de friska coronasmitta” den 21.3 framför ett resonlig och balanserat resonemang.

Vi har fått rekommendationer av olika slag. Det viktigaste för att hindra smittspridning är att undvika sociala kontakter.

Regeringen tänker använda överskottet från Pafs verksamhet till att stöda det åländska näringslivet under coronakrisen.

Finland regering har infört undantagstillstånd i landet enligt beredskapslagen för att hindra ett snabbt förlopp av coronapandemin. Alla har vetskap om hur smittan erövrat land efter land. Rubrikerna talar sitt klara språk: katastrof.

Vi befinner oss i en omvälvande situation.

De är synbarligen inte ensamma om sin syn på saken. Men därvidlag vill Gräsrot särskilt framhålla näringsminister Fredrik Karlström och tandläkare Mikael Lagström.

I Finland läggs information om antal testade och sjukdomsfall orsakade av coronaviruset (Covid-19), numera även dödsfall, ut på Institutet för hälsa och välfärds hemsida (thl.fi).

Så är det.Det handlar inte enbart om sjukvård för att ett samhälle ska fungera. Det allra viktigaste för oss alla är att vi får mat på bordet och andra förnödenheter.

Fler insändare