Det gläder mig att min kollega i finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska pensionsfondens arbete. Jag har i många år skrivit insändare i ämnet utan att någon börjat intressera sig för det. I maj lämnade jag in två åtgärdsmotioner just om pensionsfonden. Den ena med rubriken ”Förvaltningen av Ålands Pensionsfond”.

Under lagtingsdebatten den 6 maj påtalade jag bland annat det faktum att halva styrelsen måste bestå av personer som representerar facket, trots att pensionerna är garanterade i lag och inte baseras på avkastningen i fonden. Det innebär att om fonden har låg avkastning, så måste mer skattemedel användas. Av denna anledning ansåg jag att styrelsen borde tillsättas parlamentariskt.

Den låga närvaro som JH noterat tyder självklart på lågt engagemang och det är kanske även en delorsak till att man inte gjort något för att förbättra informationsvärdet i årsredovisningen, vilket jag påpekade i mitt anförande.

Men jag håller absolut inte med JH om att en fondstyrelse skulle behöva sammanträda speciellt ofta, ens under coronatider. Med en väldiversifierad portfölj ska nog en pensionsfond sitta lugnt i båten.

Min kritik var att på grund av den intetsägande verksamhetsberättelsen har åtminstone en utomstående ingen möjlighet att analysera om de miljoner som spenderats på aktiva fondförvaltare över huvud taget gett ett mervärde för fonden. Det skulle kanske löna sig att använda sig av passiva indexfonder, som är betydligt billigare. Men vi vet inte, då det i årsberättelsen helt saknas jämförelser.

Min uppfattning är att det kanske finns en möjlighet att förbättra resultatet med 50 miljoner euro under fondens livstid, vilket borde undersökas. Men att som JH i rubriken indikera att den borde ökas till en miljard är nog bara en rötmånadshistoria.

JH avslutar med att han ska lämna in en åtgärdsmotion när sommaruppehållet är över. Det känns från min sida lite onödigt då min åtgärdsmotion redan ligger i utskottet i väntan på behandling. Hur vore det om vi i stället samarbetar kring den? Men en liberal kanske inte kan stöda någon från Åländsk demokrati, även om åsikterna är likartade?

Stephan Toivonen (ÅLD)

medlem i finans- och näringsutskottet

I sin iver att misskreditera mig glömmer Björn Hägerstrand helt bort att svara på min fråga om de grönsprayade träden i Badhusbergsområdet. Därför frågar jag en gång till: ”Ska de märkta träden sågas ned eller inte?”.

Ingen av oss har upplevt en liknande situation som dagens, inte heller Viking Line. Resandet har minskat till följd av rådande pandemi.

Stadens generalplan är ett av Mariehamns viktigaste dokument. Den är en stark överenskommelse som binder förvaltning, politiker och medborgare. Så borde det iallafall vara.

År 2016 så hotade Orkla att Chips fabriken skulle lämna Åland. Då togs ett samlat krafttag på Åland som räddade kvar fabriken genom ett antal åtgärder som sänkte kostnaderna.

Att lagtingsledamot Nina Fellman (S) och undertecknad har totalt olika synsätt på mångt och mycket torde inte vara obekant.

Replik till Roger Höglund.

Näringsministern utlovar bidrag till företagen för att sänka kostnader för el, vatten och avlopp genom att t ex investera i energibesparande åtgärder.

En av effekterna av rådande pandemi är hög arbetslöshet, vilket vi behöver motverka med flera olika åtgärder. Nya jobb och nya företag är ett sätt.

Ålands handikappförbund presenterade nyligen den första enkätundersökningen som gjorts om hur personer med funktionsnedsättning upplever att deras rättigheter och friheter som samhällsmedborgare uppnås.

Angående ledarskribenten Daniel Dahléns fråga om vart Ålands framtid tagit vägen i debatten:

Förra veckan hölls ett väldigt viktigt tal. Det var EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen som hade sitt årliga anförande om läget i unionen. Det är i det här talet som kommissionen beskriver sin vision för EU:s framtid.

Jag skrev en tidigare insändare om politiker Barbro Sundbacks sätt att agera politiker som är beklaglig då hon svartmålar andra och sig inte för att gå över lik för att få sin egen vilja igenom.

Tisdag 22/9 på morgonen ser jag en åldersrik dam med en ljusbrun pudel komma gående intill Lillängens lekpark. Hunden stannar uträttar sin behov med sin ledsagare som tittar på.

Fler insändare