I sin iver att misskreditera mig glömmer Björn Hägerstrand helt bort att svara på min fråga om de grönsprayade träden i Badhusbergsområdet. Därför frågar jag en gång till: ”Ska de märkta träden sågas ned eller inte?”.

Om så är fallet är området allvarligt hotat av förstörelse. De följder vi ser av den befintliga niohålsbanan är allvarliga. Arboristen Teppo Suoranta har granskat området och säger bland annat att alla träd vid de olika stationerna har fått allvarliga skador. Vissa tallar upp till 6m:s höjd. Träd som utsätts för ständiga mekaniska skador får kort levnadstid.

I banområdet finns det över 100 åriga värdefulla träd som redan nu är allvarligt skadade. Suoranta påpekar ytterligare att undervegetationen ödelagts vilket skadat trädens rötter. Om man inte tar detta på allvar riskerar ännu större parkytor att allvarligt skadas. Något vi politiker lovat att försöka förhindra för att uppnå ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Björn Hägerstrands insändare syftar till att binda mig till beslutet att placera discgolfbanans nio hål i Badhusparken. Som ordförande i Kultur och fritidsnämnden var jag givetvis med under de förra mandatperioden och godkände beslutet att staden skulle motta en donation i form av en discgolfbana av Lions. Beslutet krävdes delvis för att Lions i Mariehamn skulle få pengar från Lions i Finland.

I bilagda avtal till beslutet sägs under 5.1. Infrastruktursektorn bland annat att banans exakta sträckning skulle bestämmas efter gemensam syn av infra och discgolfklubben på platsen. Tillståndet gäller under förutsättning att beslutet vinner laga kraft. En tid därefter den 12.6.2018 fattar infrastrukturchefen Kaj Söderlund beslut att bevilja tillstånd för discogolf i Badhusparken.

Det är värt att notera att det var infrastrukturchefen inte infrastrukturnämnden och inte kultur- och fritidsnämnden som fattade tillståndsbeslutet. Varför beslutet inte togs i infrastrukturnämnden kan jag bara spekulera i men troligen för att undvika besvär. Tjänstemannabesluten har svag offentlig synlighet och stadens digitala kalender är inte i dagsläget ett fungerande instrument för offentlig insyn i stadens förvaltning.

Oberoende av detta har jag tagit till mig stadsbornas kritik över discogolfbanans lokalisering och dess skadliga effekter på miljön. Jag tror också att Teppo Suorantas omdömen är korrekta och bör tas på allvar. En annan placering i staden av discgolfbanan och dess utvidgning bör därför utredas.

I Pargas har man upplevt en närmast identisk konflikt. För några år sedan skapades en discgolfbana i Centralparken i Pargas. Banan bestod av ca 10 hål.

Pargasborna reagerade på samma sätt som många Mariehamnare. Centralparkens träd for illa, korgarnas rassel och oljud störde, discarnas okontrollerade luftfärder uppfattades som verkliga risker för de närboendes och parkbesökarnas säkerhet.

Konflikten löstes genom att discgolfbanan flyttades och ligger nu i ett område där fler sporter utövas. Några korgar finns kvar i Centralparkens utkant där träden inte är så värdefulla.

En lösning för Mariehamns del skulle vara att förlägga discgolfbanan i området vid Baltichallen. Ett område med träningsbanor, utegym, en kommande friidrottsarena, en fotbollsplan, en idrottshall och en funktionell parkeringsplats. En bansträckning måste givetvis noga utredas och därefter bedömas.

Inte ens du Björn Hägerstrand kan utan en saklig utredning avgöra om ett sådant alternativ är möjligt eller inte.

Barbro Sundback (S)

I riket avser man införa förlängd läroplikt som ska omfatta utbildning efter grundskolan och som ska leda till examen på gymnasienivå. På Åland har landskapsregeringen, enligt minister Annika Hambrudd, inga sådana planer åtminstone tillsvidare.

Byggnadsvård är i ropet, byggnadsvårdsgrupper, föreningar och organisationer växer runtom i norden. SVT fick backa i beslutet om att lägga byggnadsvårdsserien ”Det sitter i väggarna” på is på grund av en stark opinion bland tittarna.

I media avfärdar utbildningsminister Annika Hambrudd och landskapsregeringen rikets satsning på utvidgad läroplikt och menar att det inte berör Åland. Tyvärr tror jag inte det är så enkelt.

Det är fult att vara nära varann, det är fult att kramas, det är fult att ha roligt, att sjunga, att spela. Det är fult att skratta, att dansa. Det är fult att göra något som gör livet värt att leva.

Styrelsen för Ålands Kenneldistrikt har med stor oro följt rapporteringen från ÅMHM:s styrelsemöte den 3.9.2020 då majoriteten av styrelsen valde att inte stöda myndighetschef Susanne Peranders förslag om att inrätta en tillfällig tjänst som veter

Jag läste en intervju i tidningen Åland med minister Annika Hambrudd om att förlänga läroplikten eller inte.

Två dokumentärfilmare har med hjälp av undervattensroboten ROW (Remotely Operated Vehicle) filmat Estonias styrbordssida och där funnit ett hål i skrovet som är 4 meter högt och 1,2 meter brett på den bredaste biten.

Ålands landskapsregering ställer sig kallsinnig till att införa utvidgad läroplikt på Åland. Detta kommer att missgynna åländska ungdomar och står dessutom i strid med självstyrelselagen § 44 om minst samma sociala förmåner som i riket.

I lördags fick vi medlemmar i föreningen vara med om bekräftelsen på att Stornäset är naturreservat. Det blev en sammankomst i fri och skön stämning – som det brukar vara då ämnet är Stornäset.

Bra Kurre och Anneli, kämpa på! Alla skall ha rätt att spela på Veikkaus. Svensk trav finns kvar på Åland. Bra så. Åland hör ju till Finland. Då borde alla ålänningar ha denna spelrätt.

Yle spred en falsk nyhet:”Den föregående månaden, september, var den hittills varmaste septembermånaden på jorden, enligt Copernicus som är EU:s jordobservationsprogram.”

Kommunerna socialtjänst föddes år 2013 där Susannegruppen under ledning av Barbro Sundback lade fram sitt förslag för hur kommunernas socialverksamhet exklusive barnomsorg och äldreomsorg skulle organiseras.

Dagens största ros till ”Kurre i Jurmo” som envist kämpar vidare för allas vår rätt till att få Veikkaus tillbaka! Vi tillhör Finland och det ärobegripligt att vi har tagits ifrån rätten att spela på vad vi vill!

Fler insändare