Ålandstidningen har den senaste tiden rapporterat om att polisen utfärdar böter på finska och Daniel Dahlén har i sin ledare 18.9. antytt att polisen gjort sig bl.a. skyldig till tjänstefel som kan straffas enligt strafflagen och att polisen ignorerar lagen vid utveckling av det landsomfattande systemet för bötesförelägganden.

Dahlén uppmanar dessutom politiker att stoppa all handräckning från finländsk polis tills finländsk lag börjar tillämpas. Den senaste rapporteringen kräver till vissa delar förtydligande för att få grepp om helheten.

De synpunkter som framförs grundar sig på undertecknads erfarenhet som tidigare polismästare på Åland, och ansvarig för nationell trafiksäkerhet och -övervakning på Polisstyrelsen samt i rollen som representant för ledningen för den myndighet, Polisinrättningen i Sydvästra Finland, som gett handräckning åt Ålands polismyndighet.

Vid handräckning agerar polisinrättningens konstaplar enbart på begäran av och tillsammans med de åländska kollegorna. Det är en självklarhet att språkbestämmelserna ska följas på Åland och det är konstaplarna som skickas till Åland väl medvetna om. Diskussionerna och delgivningen av dokument ska ske på svenska och det finns inget som tyder på att så inte skulle ha skett i kundkontakterna.

Ett dokument ska aldrig utfärdas så att personen inte fått kännedom om vad förseelsen eller brottet handlar om. Att antyda om tjänstefel är osakligt. Handräckning sker i ärenden som polismyndigheten inte själv har kapacitet att genomföra och i värsta fall leder det till att lag inte övervakas alls i vissa situationer.

I fråga om t.ex. tungtrafikövervakning kan det ha en ödesdiger inverkan på trafiksäkerheten. Uppmaningen till politiker i fråga om stoppande av all handräckning känns också främmande för polisverksamheten, då polisverksamheten ska vara fredad från politiskt tryck såtillvida att politiker inte ska fatta beslut i polisoperativa frågor.

Ärendet i fråga har på basen av den publicerade bilden handlat om utfärdande av överlastavgift, inte böter. Bötessystemet fungerar på båda nationalspråken och detta har beaktats redan vid utvecklingen av systemet. Tyvärr finns det en hel del brister i översättningarna, inte minst för att en ny vägtrafiklag trädde i kraft 1.6.2020 på fastlandet och hela datasystemet förändrades.

Översättningar införs ändå kontinuerligt i systemen och bl.a. har översättningen om överlastavgiften åtgärdats. Ålands polismyndighet ansvarar för att den lagstiftning som hör till åländsk behörighet levereras för att införas i datasystemet, det kräver både tid och resurser av en liten polismyndighet. Min erfarenhet är att samarbetet har fungerat friktionsfritt och det har funnits en stor förståelse för den åländska polisens behov.

Att myndigheter utfärdar finskspråkiga blanketter på Åland är inte ok. Faktum är dock att det som torde vara en självklarhet språkmässigt inte alltid är det och det är en ständig kamp vi svenskspråkiga får föra.

Jag håller med Daniel Dahlén att det är viktigt att åländska myndigheter och politiker slår vakt om det svenska språket och det är lika viktigt att brister och felaktigheter påpekas och åtgärdas, men hot och utpressning utgör sällan en lukrativ grund för samarbete. Däremot kan man komma långt med konstruktiva förhandlingar och stark strävan till samarbete.

Maria Hoikkala

biträdande polischef/Polisinrättningen i Sydvästra Finland

f.d. polismästare/Ålands polismyndighet

tjänstledig polisöverinspektör/Polisstyrelsen

Ålandstidningens chefredaktör Daniel Dahlén svarar:

Åland är enspråkigt svenskt. Det är stipulerat genom lag och har sin grund i de internationella förpliktelser som ålagts Finland. Det är inte föremål för förhandling. Visst skall man däremot alltid eftersträva en konstruktiv dialog men varför är det alltid svenskspråkiga som ska stå för den pragmatiska linjen? En finländsk myndighet har i det här fallet brustit rejält när det gäller självstyrelselagen och inte minst de förpliktelser som ålagts staten Finland. Det är myndigheten som gjort fel och skall rätta sig. Inte svenskspråkiga ålänningar som har sin fulla lagliga rätt och av det internationella samfundet fastställda rätt till att använda sitt modersmål.

I media avfärdar utbildningsminister Annika Hambrudd och landskapsregeringen rikets satsning på utvidgad läroplikt och menar att det inte berör Åland. Tyvärr tror jag inte det är så enkelt.

I Finland har man bestämt sig för att utvidga läroplikten till 18 år. I dagarna meddelar vår utbildningsminister att liknande planer inte finns för Åland. Stor eloge till Annika Hambrudd!

I riket avser man införa förlängd läroplikt som ska omfatta utbildning efter grundskolan och som ska leda till examen på gymnasienivå. På Åland har landskapsregeringen, enligt minister Annika Hambrudd, inga sådana planer åtminstone tillsvidare.

Det är fult att vara nära varann, det är fult att kramas, det är fult att ha roligt, att sjunga, att spela. Det är fult att skratta, att dansa. Det är fult att göra något som gör livet värt att leva.

Styrelsen för Ålands Kenneldistrikt har med stor oro följt rapporteringen från ÅMHM:s styrelsemöte den 3.9.2020 då majoriteten av styrelsen valde att inte stöda myndighetschef Susanne Peranders förslag om att inrätta en tillfällig tjänst som veter

Jag läste en intervju i tidningen Åland med minister Annika Hambrudd om att förlänga läroplikten eller inte.

Ålands landskapsregering ställer sig kallsinnig till att införa utvidgad läroplikt på Åland. Detta kommer att missgynna åländska ungdomar och står dessutom i strid med självstyrelselagen § 44 om minst samma sociala förmåner som i riket.

I lördags fick vi medlemmar i föreningen vara med om bekräftelsen på att Stornäset är naturreservat. Det blev en sammankomst i fri och skön stämning – som det brukar vara då ämnet är Stornäset.

Två dokumentärfilmare har med hjälp av undervattensroboten ROW (Remotely Operated Vehicle) filmat Estonias styrbordssida och där funnit ett hål i skrovet som är 4 meter högt och 1,2 meter brett på den bredaste biten.

Bra Kurre och Anneli, kämpa på! Alla skall ha rätt att spela på Veikkaus. Svensk trav finns kvar på Åland. Bra så. Åland hör ju till Finland. Då borde alla ålänningar ha denna spelrätt.

Yle spred en falsk nyhet:”Den föregående månaden, september, var den hittills varmaste septembermånaden på jorden, enligt Copernicus som är EU:s jordobservationsprogram.”

Dagens största ros till ”Kurre i Jurmo” som envist kämpar vidare för allas vår rätt till att få Veikkaus tillbaka! Vi tillhör Finland och det ärobegripligt att vi har tagits ifrån rätten att spela på vad vi vill!

Kommunerna socialtjänst föddes år 2013 där Susannegruppen under ledning av Barbro Sundback lade fram sitt förslag för hur kommunernas socialverksamhet exklusive barnomsorg och äldreomsorg skulle organiseras.

Fler insändare