Polismyndigheten på Åland jobbar fokuserat på de inriktningsmål som tagits fram i samarbete med polisstyrelsen och som slagits fast i samband med budgeten. Dessa fastställs varje år. Ett av inriktningsmålen har över en längre tid varit polisens närhet och tillgänglighet för ökad trygghet i samhället. Detta gäller hela Åland, inklusive skärgården.

Skärgården är en utmanande verksamhetsmiljö för polisen då polisen inte har fasta lokaler, egen båt eller personal placerad där. Avståndet från Mariehamn och begränsningarna på grund av skärgårdsfärjors tidtabeller eller Gränsbevakningens möjlighet att ge handräckning för transporten gör att det automatiskt tar länge för polisen att nå fram till händelseplatsen.

Polisen har möjlighet att begära handräckning av Gränsbevakningen och gör även det regelbundet. Samarbetet gör att täckningen är bättre än om polisen allena skulle täcka alla uppdrag. Tyvärr uppstår det situationer där det inte finns möjlighet att sända en patrull på plats, eller där det tar så länge att få en patrull på plats att den operativa ledningen tvingas göra prioriteringar. Utgångspunkten är ändå alltid att ärendet i mån av möjlighet sköts.

När det gäller brottsutredning och tillståndsärenden kan man kompensera bristen på närvaro med tjänster över nätet men någon sådan möjlighet finns inte vid alarmuppdrag, till exempel vid nämnda rattfylleriärenden (28.7). Det är här de största utvecklingsbehoven fortsättningsvis ger sig till känna. Polismyndigheten har den här sommaren gjort arbetstidsförändringar för att möjliggöra ökad närvaro i skärgården och då har övervakningen riktats primärt mot trafiken. Trots förändringarna är polisen närvaro en bråkdel i skärgården än vad den är på fasta Åland.

Myndigheten ser regelbundet över hur vi bättre kan täcka de behov som finns i skärgården, fullt medvetna om att behovet att öka närvaron är väldigt stort. Ur ett långsiktigt perspektiv har skärgårdsproblematiken behandlats av flera polismästare under årens lopp.

Tillsammans med den åländska polisstyrelsen och landskapsregeringen arbetar myndigheten fortsättningsvis och kontinuerligt för att förbättra servicen och skärgården beaktas alltid. Detta arbete fortsätter som bäst med nuvarande polisstyrelse.

Att polisens närvaro rapporteras i sociala medier och Whatsapp-grupper med mera så fort vi patrullerar i skärgården är både negativt och positivt. Negativt i den bemärkelsen att det försvårar övervakning av bland annat rattfyllerister, positivt i den bemärkelsen att det gör trafiken säkrare, fastän blott temporärt. Här har varje kommuninvånare ett eget val att göra som direkt inverkar på säkerheten.

Det som absolut inte får ske är att man slutar meddela polismyndigheten om ärenden som uppdagas! Polismyndighetens önskan är att man fortsätter anmäla till polisen när man misstänker rattfylleri eller andra brott, oberoende var de sker. Medborgare och samhället över lag ska inte ge upp på grund av svåra omständigheter, utan ställa krav på myndigheter och beslutsfattare att producera mera och ge bättre service.

I skärgårdens fall är det fråga om att långsiktigt orka jobba fram praktiska förbättringar i polisens verksamhet som tjänar skärgårdsborna och säkerheten i skärgården. Ålands polismyndighet arbetar dagligen för att vara hela Ålands polis, inklusive skärgårdens.

Johan Pawli

polismästare

I sin iver att misskreditera mig glömmer Björn Hägerstrand helt bort att svara på min fråga om de grönsprayade träden i Badhusbergsområdet. Därför frågar jag en gång till: ”Ska de märkta träden sågas ned eller inte?”.

Ingen av oss har upplevt en liknande situation som dagens, inte heller Viking Line. Resandet har minskat till följd av rådande pandemi.

Stadens generalplan är ett av Mariehamns viktigaste dokument. Den är en stark överenskommelse som binder förvaltning, politiker och medborgare. Så borde det iallafall vara.

År 2016 så hotade Orkla att Chips fabriken skulle lämna Åland. Då togs ett samlat krafttag på Åland som räddade kvar fabriken genom ett antal åtgärder som sänkte kostnaderna.

Att lagtingsledamot Nina Fellman (S) och undertecknad har totalt olika synsätt på mångt och mycket torde inte vara obekant.

Replik till Roger Höglund.

Näringsministern utlovar bidrag till företagen för att sänka kostnader för el, vatten och avlopp genom att t ex investera i energibesparande åtgärder.

En av effekterna av rådande pandemi är hög arbetslöshet, vilket vi behöver motverka med flera olika åtgärder. Nya jobb och nya företag är ett sätt.

Ålands handikappförbund presenterade nyligen den första enkätundersökningen som gjorts om hur personer med funktionsnedsättning upplever att deras rättigheter och friheter som samhällsmedborgare uppnås.

Angående ledarskribenten Daniel Dahléns fråga om vart Ålands framtid tagit vägen i debatten:

Förra veckan hölls ett väldigt viktigt tal. Det var EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen som hade sitt årliga anförande om läget i unionen. Det är i det här talet som kommissionen beskriver sin vision för EU:s framtid.

Jag skrev en tidigare insändare om politiker Barbro Sundbacks sätt att agera politiker som är beklaglig då hon svartmålar andra och sig inte för att gå över lik för att få sin egen vilja igenom.

Tisdag 22/9 på morgonen ser jag en åldersrik dam med en ljusbrun pudel komma gående intill Lillängens lekpark. Hunden stannar uträttar sin behov med sin ledsagare som tittar på.

Fler insändare