I Finland läggs information om antal testade och sjukdomsfall orsakade av coronaviruset (Covid-19), numera även dödsfall, ut på Institutet för hälsa och välfärds hemsida (thl.fi). Det framgår alltid längst upp när sidan senast uppdaterades, vilket görs ofta och regelbundet.

I Sverige läggs i stort motsvarande information om antalet sjukdomsfall med mera ut på Folkhälsomyndighetens sida (folkhalsomyndigheten.se) och det framgår när sidan senast uppdaterades. Den svenska informationen inkluderar bland annat också en tabell med antal fall av Covid-19 i Sverige per region.

Det är inte helt jämförbart, men ingenstans i Ålands hälso- och sjukvårds Covid-19-information på nätet framgår det hur många som testats och antal sjukdomsfall på Åland. På tisdagens presskonferens sades först att information om antal testade och sjukdomsfall fortsättningsvis skulle lämnas muntligen vid de regelbundna presskonferenserna endast två gånger per vecka, tisdag och torsdag, vilket under presskonferens lopp ändrades till tre gånger; måndag, onsdag och fredag.

Varför läggs inte information om antal testade och sjukdomsfall helt enkelt ut på till exempel ÅHS hemsida? Där skulle den uppdateras löpande, rimligen (minst) en gång per dag (vilket naturligtvis skulle ske när den aktuella informationen är helt ”färdig”, i alla hänseenden, att läggas ut). På så vis skulle transparensen öka avsevärt.

Uttalanden vid tisdagens konferens gick i riktningen att för mycket information kan ge upphov till ökad oro och att pressen borde sluta sprida information om icke-bekräftade fall. Men ger längre tidsperioder, en-två dagar, mellan uppdateringar om läget verkligen effekten att oro minskas och att det sprids (kanske eller kanske inte av pressen men av eller mellan andra) färre rykten om icke-bekräftade fall?

Vi genomlever för närvarande en enorm samhällelig kris, som ingen vet hur slutar. Alla måste ta sitt individuella ansvar, vilket också betonas från myndigheternas sida. Är det inte då rimligt att dessa individer löpande, oftare än tre gånger per vecka, får tillgång till den högst relevanta informationen ifråga?

Är det inte så, i motsats till vad som föreföll vara budskapet vid tisdagens presskonferens, att största möjliga transparens är eftersträvansvärd för att försöka minska både oro och ryktesspridning?

Åsa Gustafsson

Scouterna har aktivt följt medberedningen avFinlandsmodellenför hobby- och fritidsverksamhetsom planerasvara klari samband medvårensramförhandlingar.Speciellt nu närhobbyverksamhetengörs på distansärbetydelsenavfritidsaktiviteteribarnsoch ungasva

Land efter land kröns med virusets krona, omringad är hela jorden.

Inlåstahemma med bredband och skärmar sköter vi nu våra ”borden”.

Fienden, osynlig, listig och tystklamrar sig fast vid vår lunga.

Under rubriken ”Finlands bank spår recession” (18.3) rapporteras: ”Finlands bank skriver i sin prognos att tillväxttakten avtog redan i fjol till följd av minskad konsumtion".Banken bekräftar därmed officiellt att den finska konjunkturcykeln varit

Efter att ha tagit del av informationen angående havsplanen på ett av tjänstemännen ordnat möte, kan åtminstone följande synpunkter klarläggas.

Det är berömvärt att landskapsregeringen lägger en tilläggsbudget för att förhindra ekonomiska skadeverkningar av coronapandemin. Inläggen är många och välvilliga. En del föreslagna åtgärder kommer säkert att ha positiv effekt.

Innehållet i Mikael Lagströms insändare ”Så väl klarar de unga och de friska coronasmitta” den 21.3 framför ett resonlig och balanserat resonemang.

Vi har fått rekommendationer av olika slag. Det viktigaste för att hindra smittspridning är att undvika sociala kontakter.

Regeringen tänker använda överskottet från Pafs verksamhet till att stöda det åländska näringslivet under coronakrisen.

Finland regering har infört undantagstillstånd i landet enligt beredskapslagen för att hindra ett snabbt förlopp av coronapandemin. Alla har vetskap om hur smittan erövrat land efter land. Rubrikerna talar sitt klara språk: katastrof.

Vi befinner oss i en omvälvande situation.

De är synbarligen inte ensamma om sin syn på saken. Men därvidlag vill Gräsrot särskilt framhålla näringsminister Fredrik Karlström och tandläkare Mikael Lagström.

Så är det.Det handlar inte enbart om sjukvård för att ett samhälle ska fungera. Det allra viktigaste för oss alla är att vi får mat på bordet och andra förnödenheter.

Läste i tidningen att Ålandsbanken ska stänga kontoret i Strandnäs. Ett mycket dåligt beslut som påverkar många stamkunder både i närområdet och från landet. I Strandnäs har man fått personlig och bra service.

Fler insändare