När det här skrivs är inga fall av Covid-19 aktuella på Åland. Dock kan situationen om virusets spridning givetvis variera mellan olika dagar.

För egen del får jag intrycket att myndigheterna hittills låtit sig påverkats av något annat än att hindra virusets spridning till Åland. Man har agerat för begränsat.

Rent logiskt har alla öar möjligheten att fysiskt segregera sig genom att helt enkelt klippa av förbindelserna med sina närliggande fastländer. Självklart är det omöjligt att göra segregationen komplett om man inte är helt självförsorgande, men icke desto mindre får den under den begränsade tiden hotet att förminskas av sig självt.

Polen – som inte ens är en ö förstås – har gjort det. Varför inte Åland? Jag skulle vilja veta vad som hindrar de åländska myndigheterna från att införa just en sådan drastisk policy? Jag skulle inte tro att myndigheternas agerande påverkas ens det minsta av finansiella kalkyler när befolkningens mest sårbara människors överlevnad är satt på spel.

Hittills tycks myndigheternas uppmärksamhet vara fäst på att, genom att sätta personer som möjligtvis smittats i karantän medan de undersöks för latent infektion, förminska möjligheten att någon annan här på hemmaplan hinner infekteras. Undantaget möjligheten att sådana åtgärder är 100 procent framgångsrika – vilket vore oerhört otroligt – kommer epidemin ändå snart att spridas på Åland.

Kalla fakta är att om detta någonsin sker så kommer oundvikligen ett antal personer bland de mest känsliga grupperna exponeras för risken att dö tidigare än de annars hade. Med hänsyn till denna risk skulle jag – som en individ inom gruppen i frågan – vilja ifrågasätta om myndigheternas nu aktuella policy faktiskt är tillräckligt radikal och allomfattande.

Robert Horwood

Eckerö

Scouterna har aktivt följt medberedningen avFinlandsmodellenför hobby- och fritidsverksamhetsom planerasvara klari samband medvårensramförhandlingar.Speciellt nu närhobbyverksamhetengörs på distansärbetydelsenavfritidsaktiviteteribarnsoch ungasva

Land efter land kröns med virusets krona, omringad är hela jorden.

Inlåstahemma med bredband och skärmar sköter vi nu våra ”borden”.

Fienden, osynlig, listig och tystklamrar sig fast vid vår lunga.

Under rubriken ”Finlands bank spår recession” (18.3) rapporteras: ”Finlands bank skriver i sin prognos att tillväxttakten avtog redan i fjol till följd av minskad konsumtion".Banken bekräftar därmed officiellt att den finska konjunkturcykeln varit

Efter att ha tagit del av informationen angående havsplanen på ett av tjänstemännen ordnat möte, kan åtminstone följande synpunkter klarläggas.

Det är berömvärt att landskapsregeringen lägger en tilläggsbudget för att förhindra ekonomiska skadeverkningar av coronapandemin. Inläggen är många och välvilliga. En del föreslagna åtgärder kommer säkert att ha positiv effekt.

Innehållet i Mikael Lagströms insändare ”Så väl klarar de unga och de friska coronasmitta” den 21.3 framför ett resonlig och balanserat resonemang.

Vi har fått rekommendationer av olika slag. Det viktigaste för att hindra smittspridning är att undvika sociala kontakter.

Regeringen tänker använda överskottet från Pafs verksamhet till att stöda det åländska näringslivet under coronakrisen.

Finland regering har infört undantagstillstånd i landet enligt beredskapslagen för att hindra ett snabbt förlopp av coronapandemin. Alla har vetskap om hur smittan erövrat land efter land. Rubrikerna talar sitt klara språk: katastrof.

Vi befinner oss i en omvälvande situation.

De är synbarligen inte ensamma om sin syn på saken. Men därvidlag vill Gräsrot särskilt framhålla näringsminister Fredrik Karlström och tandläkare Mikael Lagström.

I Finland läggs information om antal testade och sjukdomsfall orsakade av coronaviruset (Covid-19), numera även dödsfall, ut på Institutet för hälsa och välfärds hemsida (thl.fi).

Så är det.Det handlar inte enbart om sjukvård för att ett samhälle ska fungera. Det allra viktigaste för oss alla är att vi får mat på bordet och andra förnödenheter.

Fler insändare