Projektet med en biogasanläggning som placeras ovanpå Svinryggens deponier jämförs på ett orättvist sätt med den avfallsdeponering som redan finns på området.

För biogasproduktionen har framtagits en glädjekalkyl som innehåller endast fördelar och som genererar vinster i allt större utsträckning för varje produktionsår. Utredarna föreslår att anläggningen ägs och drivs av samhället, så att den vinst som uppstår efter tre år kan allokeras till den sociala sektorn. För avfallsdeponin ser utredarna bara nackdelar och följaktligen ingår i driftkalkylen endast utgifter och avskrivningar!

Såväl biogasproduktionen som avslutning och eftervård av avfallsdeponier kan och bör drivas i privat regi och det gäller att utveckla sådana produkter som ger möjlighet till rikliga EU-bidrag och ger goda förutsättningar för utbyggnad och drift.

Produktionen av biogas decentraliseras till flera ställen där möjligheter finns, såsom ÅCA, Orkla, Gunnarsby, med flera. Biogasen insamlas med tankbil till Lotsbroverket för uppgradering till fordonsgas. Vid uppgraderingen avskiljs föroreningar, främst koldioxid, så att den uppgraderade gasen innehåller metan 97 procent +/- 3 procent och kan förbrännas i gasdrivna fordon utan att motorerna tar skada.

För distribution av fordonsgasen kunde man ta exempel från Österbotten. Både i Vasa och Jakobstad produceras fordonsgas från detta år centralt, medan distributionen sker genom utbytbara och trycksatta containers som är placerade på lastflak vid de servicestationer där tankning av fordonsgas är möjligt.

Vad gäller avfallsdeponierna finns de redan på Svinryggen och kan inte mera flyttas. Det gäller nu att sanera området samt utfylla alla markytor, så att sluttäckningen uppfyller de krav som ställs på utfyllnader vid känslig markanvändning.

Det kan även vara nödvändigt att anlägga en damm för att skapa större höjdskillnader, få området snabbare och bättre dränerat och upptorkat. Vid lågpunkter anläggs pumpanordningar för att leda dräneringsvattnet bort från området.

Före slutliga markanvändningsplaner bör beslutas om vilka aktiviteter som planeras på området. Det finns många alternativ att välja mellan varför någon form av omröstning kunde ordnas. Det är möjligt att anlägga golfbana, område för hästsport och som mer raffinerat förslag kan anges centrum för vintersport, innehållande slalom, backhoppning, half pipe och big air.

Carl-Gustav Flink

Diplomingenjör, VA-teknik

Förra veckan fick riksdagens utskott regeringens tänkta tidtabell för alla kommande större kända lagstiftningsprojekt under mandatperioden.

Jag avser inte gå i polemik med Robert Horwood (18.2) om institutionen EU, då detta måttligt komplexa fenomen tycks befinna sig bortom hans perception, men det är svårt att låta karikatyren råda; när han lyfter pennan med EU i siktet är det inte f

Härom veckan kunde vi ta del av i media att en juniordomare i den åländska innebandyserien fick utstå hårda ord från en erfaren ledare efter slutsignal.

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. Sist ut är Malin Sandberg-Holmström, Brändö.

Gällande rekryteringen av förvaltningschef, har jag några frågor och tankar till regeringen:

Idéer av i dag är inte bara goda och dåliga utan de senare anses snarast sjukliga och förbud dryftas.

Med anledning av trenden att bildkonstnärer allt oftare underlåter att ge konstverken namn och i stället överlåter åt betraktaren att tolka vad tavlan betyder kan det vara intressant att få veta att man i Grönköping har dragit den yttersta konsekv

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. I dag: Satu Numminen, Kumlinge 

Jag måste börja med att tacka Maria Sundberg, som ställer upp och står vid min sida fast jag inte vet vem du är. Det betyder massor för mig.

Nu har Maxingebussen en gratis vecka under sportlovet. Ett bra initiativ som stadsbussen borde ha följt upp. För nu kostar det två euro att åka ner till centrum från södra stan och två euro tillbaka efter utfärden.

Det som skrivs om jordförsäljning och bulvaner visar en syn på åländsk jord som förskräcker. Låt mig påminna om Nationernas förbunds uppmaning till Finlands regering 24 juni 1921:

Öppen fråga till minister Alfons Röblom och minister Annette Holmberg-Jansson.

Finlands kommunikationsministerium tillåter 5G på Åland, en ny elektronik som ej ännu vetenskapligt hälsotestats.

Det är intressant men alls inte oväntat att ta del av Ålands statistik- och utredningsbyrås (Åsub) bedömning av det ekonomisk läget i kommunerna och möjliga kriterier för åländska kriskommuner.

Fler insändare