”...och är det minsta bekant med enkel procenträkning och något har följt med pandemiers utveckling, kan säkert dra samma slutsatser som undertecknad.”

Citatet ovan innehåller för diskussionen ett stort fel, åtminstone i den meningen att Mikael Lagström (20.3) ju talar om ”procenträkning” och ”pandemi”.

Coronaviruset sprider sig bland människor exponentiellt!

På annat sätt uttryckt: Varje coronasmittad individ smittar i sin tur två till tre andra (just nu är siffran ganska precis 2,7 andra individer). Men låt oss hålla oss till siffran tre, inte av ”effektsökande” skäl, utan för att enkelt, klart och tydligt klargöra vad den exponentiella spridningsformen innebär.

Alltså: En coronasmittad individ smittar tre andra. Dessa tre smittar i sin tur tre individer. Då har vi nio smittade individer. Redan i tredje steget har vi 81 smittade individer! Och så vidare...

På Åland fanns ännu ingen smittad när Lagström skrev sin insändare, något varken han eller någon annan kunde veta med absolut säkerhet – av två skäl:

En smittad individ kan vara symtomfri, men föra smittan vidare (med den exponentiella spridningen som följd, när infektionen väl bryter ut). Och för att verkligen veta, att det inte finns någon smittbärare på Åland, så måste man testa ett mycket stort antal människor, som nu befinner sig på Åland.

Sydkorea är det enda land som har använt den här metoden, alltså att genomföra ett mycket stort antal tester. Och med bevisad framgång! Man hade och har inte ”stängt ner” just någonting.

Slutligen: Min eventuella ”klokskap” har sina gränser. Men efter att igår ha lyssnat på landskapsregeringens presskonferens och då erhållit beskedet, att Åland fått två konstaterade fall, och dessutom lyssnat till de åtgärder som vidtagits vad beträffar testning liksom tidigare och även aktuella åtgärder, så noterar jag att landskapsregeringen uttryckligen försöker förhindra en exponentiell spridning.

Spridningen måste få ett så långsamt förlopp som möjligt, av skäl som handlar om att med all kraft undvika en plötslig överbelastning av sjukvården och övriga sociala omhändertagande former, till exempel åldringsvården.

Med de bästa hälsningar till dig, Mikael Lagström, och till alla andra som kanske, kanske vill ta emot hälsningen.

Görgen Göstas

Scouterna har aktivt följt medberedningen avFinlandsmodellenför hobby- och fritidsverksamhetsom planerasvara klari samband medvårensramförhandlingar.Speciellt nu närhobbyverksamhetengörs på distansärbetydelsenavfritidsaktiviteteribarnsoch ungasva

Land efter land kröns med virusets krona, omringad är hela jorden.

Inlåstahemma med bredband och skärmar sköter vi nu våra ”borden”.

Fienden, osynlig, listig och tystklamrar sig fast vid vår lunga.

Under rubriken ”Finlands bank spår recession” (18.3) rapporteras: ”Finlands bank skriver i sin prognos att tillväxttakten avtog redan i fjol till följd av minskad konsumtion".Banken bekräftar därmed officiellt att den finska konjunkturcykeln varit

Efter att ha tagit del av informationen angående havsplanen på ett av tjänstemännen ordnat möte, kan åtminstone följande synpunkter klarläggas.

Det är berömvärt att landskapsregeringen lägger en tilläggsbudget för att förhindra ekonomiska skadeverkningar av coronapandemin. Inläggen är många och välvilliga. En del föreslagna åtgärder kommer säkert att ha positiv effekt.

Innehållet i Mikael Lagströms insändare ”Så väl klarar de unga och de friska coronasmitta” den 21.3 framför ett resonlig och balanserat resonemang.

Vi har fått rekommendationer av olika slag. Det viktigaste för att hindra smittspridning är att undvika sociala kontakter.

Regeringen tänker använda överskottet från Pafs verksamhet till att stöda det åländska näringslivet under coronakrisen.

Finland regering har infört undantagstillstånd i landet enligt beredskapslagen för att hindra ett snabbt förlopp av coronapandemin. Alla har vetskap om hur smittan erövrat land efter land. Rubrikerna talar sitt klara språk: katastrof.

Vi befinner oss i en omvälvande situation.

De är synbarligen inte ensamma om sin syn på saken. Men därvidlag vill Gräsrot särskilt framhålla näringsminister Fredrik Karlström och tandläkare Mikael Lagström.

I Finland läggs information om antal testade och sjukdomsfall orsakade av coronaviruset (Covid-19), numera även dödsfall, ut på Institutet för hälsa och välfärds hemsida (thl.fi).

Så är det.Det handlar inte enbart om sjukvård för att ett samhälle ska fungera. Det allra viktigaste för oss alla är att vi får mat på bordet och andra förnödenheter.

Fler insändare