Det råder undantagstillstånd på Åland från och med onsdag när beredskapslagarna träder i kraft i Finland. Skolor stänger och medborgarnas rörelsefrihet begränsas.
– Beslutet i Finland påverkar Åland direkt. Det är ett unikt läge, konstaterade lantrådet Veronica Thörnroos (C) under en presskonferens i går.

 

Regeringen i Finland kallade under måndagseftermiddagen till presskonferens med anledning av den eskalerande coronasituaionen i Finland. Vid presskonferensen presenterades en lista på 19 punkter som begränsar befolkningens rörelsefrihet – bland annat kommer skolorna från och med onsdag att stänga.

Bara en kort stund efter att regeringen i Helsingfors avslutat sin presskonferens höll landskapsregeringen en ny med anledning av den senaste informationen.

– Besluten i Finland kommer att spegla av sig på Åland, konstaterade Veronica Thörnroos inledningsvis innan hon refererade till ett samtal med Ålandsminister Anna-Maja Henriksson från helgen:

– Då berättade hon att hon för elva år sedan gick en kurs i beredskapshantering som hon trodde att hon aldrig skulle få någon användning av. Så blev inte fallet.

Samrådsdelegationen samordnar

I och med besluten i Helsingfors intensifieras nu arbetet och dialogen mellan landskapsregeringen och den finländska staten.

– Finland går in i ett beredskapsläge och undantagstillstånd kommer att råda, sade Veronica Thörnroos.

Hon säger att den initiala bedömningen kommer att göras inom samrådsdelegationen för befolkningsskydd och beredskap.

– Lagstiftningen träder i kraft med omedelbar verkan och sedan har vi inom samrådsdelegationen delvis möjlighet att söka egna möjligheter. Men när beredskapslagarna träder i kraft den 18 mars träder de tillika i kraft på Åland. Det regelverk som gäller i Finland kommer att gälla även på Åland med undantag för militärens övervakning.

Styrka och tålmodighet

Undantagstillståndet innebär att de åländska skolorna stänger från och med onsdag. Dessutom begränsas offentliga sammankomster till tio personer, besök på äldreboenden och sjukhus förbjuds med vissa undantag och statliga och kommunala museer, bibliotek och sporthallar med mera stängs ned. Däremot håller verksamhetsenheter inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisning öppet.

– Det är ett unikt läge för Åland och Finland, sade Veronica Thörnroos och fortsatte:

– Vi behöver tillsammans vara starka och tålmodiga för att ta oss igenom den här situationen. Coronaviruset kommer att påverka alla ålänningar på ett eller annat sätt. Det är en svår situation, men den är inte omöjlig.

Under presskonferensen konstaterade Veronica Thörnroos tillsammans med hälso- och sjukvårdsminister Annette Holmberg-Jansson (MSÅ), utbildningsminister Annika Hambrudd (C) och finansminister Torbjörn Eliasson (C) att man behöver sätta sig in i beredskapsförhållande mer innan man exakt kan uttala sig om vad som kommer att hända på Åland.

Samtidigt konstaterade man att landskapsregeringen redan vidtagit en del åtgärder som rör ålänningarna. 

Bland annat har man säkrat Arbetsförmedlingens verksamhet med finansiering som ska träda in för de som permitteras till följd av coronaviruset. 

– Vi har också varit i kontakt med Sveriges generalkonsul för att försäkra oss om att ålänningar som kommer inresande till Sverige får komma hem till Åland. Vi har också säkrat studiestödet så att det löper på som tidigare trots att skolorna stänger, sade Veronica Thörnroos.

Vet mer i dag

Landshövding Peter Lindbäck, ordförande i samrådsdelegationen för befolkningsskydd och beredskap som ska samordna tillämpningen av beredskapslagstiftningen på Åland, konstaterade under presskonferensen att lagen handlar om att ge myndigheterna möjlighet att göra saker de annars inte kan göra.

– Vad förordningarna innebär rent konkret kommer vi att analysera och definiera närmare de kommande 12-14 timmarna. Vi är säkerligen beredda att i morgon (läs i dag) förmiddag ge mera konkret information.

Landskapsläkare Knut Lönnroth meddelade under presskonferensen vidare att läget fortfarande är oförändrat på Åland, men om åtgärderna egentligen kommer för tidigt för Ålands del – och huruvida de egentligen skulle behövas i ett senare skede – ville han inte spekulera i.

I det här skedet finns det ingen bedömning kring var maxtaket för den åländska sjukvården går, men hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen sade under presskonferensen att man inom ÅHS har en god beredskap och kapacitet med tillräckligt många isolerings- och intensivvårdsplatser.

– Det känns bra att vi redan tidigare har vidtagit flera åtgärder.

Kommer söka fullmakter

Landskapsregeringen kommer i dag att träffa samtliga lagtingspartier för att diskutera den ekonomiska situation som man bedömer att det åländska samhället snart kommer att befinna sig i. 

– Vi kommer att gå in i ett mycket kärvt ekonomiskt läge. Corona påverkar ekonomin globalt och Åland är särskilt känsligt för den här typen av ekonomiska problem. Vi har en verktygslåda för att hantera de problem som uppstår. Vi ser efter behov och kommer att sätta in åtgärder. Vi  förbereder också oss för att snabbt kunna gå till lagtinget och begära större fullmakter och mera resurs i form av pengar, sade finansminister Torbjörn Eliasson.

Vad gäller de eventuella egna lösningar som Åland kan söka inom beredskapsförordningarna meddelade Veronica Thörnroos att hon främst avser transportlösningar. Hon försäkrade återigen ålänningarna om att leveranser av mat och medicin är tryggade.

– Det finns ingen anledning att hamstra.

Mitt under landskapsregeringens presskonferens meddelade Viking Line att man ställer in alla turer med Rosella till och med den 13 april. Det innebär att merparten av trafiken till Sverige har upphört.

Vad gäller flygtrafiken meddelade Veronica Thörnroos att man för tillfället för diskussioner med Air Leap vad gäller trafiken till Sverige.

– Det pågår ett utredningsarbete om hur vi ska fortsätta men min förhoppning är att trafiken ska kunna fortsätta.

Finnair har tidigare dragit ner på den inhemska flygtrafiken i Finland, men trafiken till Åland finns ännu kvar.

 

Kevin Eriksson

 

Skolor stänger, äldre uppmanas stanna hemma, offentliga inrättningar stängs – här är de nya reglerna

Den finska regeringen aktiverar beredskapslagarna och antar ett 19-punkterprogram med åtgärder för att minska skadan av coronaviruset. Här är de nya regler som gäller:

 

• Verksamhetsenheterna inom småbarnspedagogiken hålls i drift och den förskoleundervisning som ordnas i anslutning till dem fortsätter. På detta sätt tryggas tillgången till småbarnspedagogik för barn till föräldrar som arbetar i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion och görs det möjligt för föräldrarna att fortsätta arbeta. 

 

• Skolornas, läroanstalternas, universitetens och yrkeshögskolornas samt medborgarinstitutens och det övriga fria bildningsarbetets lokaler stängs och närundervisningen vid dessa inrättningar avbryts. Undantagsvis ordnas dock sådan förskoleundervisning som ordnas i skolan samt närundervisning i årskurs 1–3 inom den grundläggande utbildningen i fråga om barn till föräldrar som arbetar i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion.  De ovannämnda arrangemangen träder i kraft onsdagen den 18 mars 2020.

 

• I stället för närundervisning ordnas undervisning och handledning vid alla universitet, yrkeshögskolor samt anordnare av yrkesutbildning, gymnasieutbildning och grundläggande utbildning i så stor utsträckning som möjligt på alternativa sätt. Sådana är bland annat distansstudier, digitala lärandemiljöer och lärandelösningar samt vid behov självständiga studier.

 

• Proven i studentexamen ordnas enligt den komprimerade tidsram som publicerades den 13 mars 2020 senast den 23 mars 2020, med beaktande av hälsovårdsmyndigheternas föreskrifter.

 

• Offentliga sammankomster begränsas till tio personer, och allmänheten rekommenderas undvika att i onödan vistas på allmänna platser.

 

• Statliga och kommunala museer, teatrar, Nationaloperan, kulturhus, bibliotek, biblioteksbilar, Riksarkivets kund- och forskarsalar, hobbylokaler och hobbyplatser, simhallar och andra idrottsanläggningar, ungdomslokaler, klubbhus, organisationers samlingslokaler, dagverksamhet för äldre, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och arbetscentraler stängs. Regeringen rekommenderar att aktörer inom den privata och tredje sektorn samt religiösa samfund agerar på samma sätt.

 

• Besök hos boendeserviceenheter för äldre och för andra riskgrupper förbjuds.

 

• Utomstående förbjuds att besöka vårdinrättningar, hälso- och sjukvårdsenheter och sjukhus. Undantag kan göras från fall till fall i fråga om symtomfria anhöriga till kritiskt sjuka patienter och barnpatienter, anhöriga till personer i terminalvård samt make eller stödperson på förlossningsavdelningen.

 

• Arbetsgivarna inom den offentliga sektorn ska förordna sådana arbetstagare inom den offentliga sektorn till distansarbete som med tanke på arbetsuppgifterna har möjlighet till det.

 

• Som en anvisning förpliktas personer över 70 år att undvika kontakter med andra personer i den mån det är möjligt (förhållanden som motsvarar karantän), med undantag av riksdagsledamöter, statsledningen och kommunala förtroendevalda.

 

• Social- och hälsovårdens kapacitet utökas inom den offentliga och den privata sektorn. Samtidigt minskas den icke brådskande verksamheten. Den privata sektorns kapacitet tas i gemensam användning vid behov. Samtidigt tillämpas det flexibilitet i fråga om de lagstadgade tidsfristerna och skyldigheterna.

 

• Kapaciteten för provtagning för coronaviruset ökas. Institutet för hälsa och välfärd stöder till denna del regionerna.

 

• I fråga om kritisk personal avviker man från bestämmelserna i arbetstidslagen och semesterlagen både inom den privata och inom den offentliga sektorn.

 

• Regeringen bereder sig på att förplikta i synnerhet yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården och den inre säkerheten att arbeta vid behov.

 

• Människors rörelsefrihet kan begränsas på grund av en allvarlig fara som hotar liv och hälsa.

 

• Med tanke på folkhälsan och hälsosäkerheten inleds förberedelser för att stänga Finlands gränser med en snabb tidtabell med iakttagande av internationella förpliktelser. Passagerar- och persontrafiken till Finland avbryts så snart som möjligt, med undantag av finska medborgares och i Finland bosatta personers återresa. Finska medborgare och personer bosatta i Finland ska inte resa utomlands. För finländska turister rekommenderas omedelbar återresa till Finland. Över nord- och västgränsen tillåts nödvändig pendling och annat nödvändigt uträttande av ärenden. Gods- och frakttrafiken fortsätter normalt.

 

• Finländare och de i Finland permanent bosatta personer som återvänder från utlandet  hänvisas till förhållanden som motsvarar två veckors karantän.

 

• De som återvänder från utlandet ska med sin arbetsgivare avtala om tidpunkten för återgång till arbetet och om två veckors frånvaro.

 

• Försvarsmakten tryggar kontinuiteten och beredskapen i sin verksamhet i alla situationer. Regeringen förbereder sig att stödja andra myndigheter enligt behov.

Källa: Statsrådet

 

 

Ett nytt fastighetsbolag ska bygga två nya hallar med affärslokaler på Möckelö.
– Det kommer att bli efterfrågan på lokaler när krisen är över. Läget är idealiskt, säger Jan-Erik Eklund, som ska bygga i egen regi.
Bygget ska enligt planerna starta i augusti.

Näringsminister Fredrik Karlström (MSÅ) känner till kritiken mot Finnveras avgifter för likviditetslånen. Men han säger att de går att undvika.
– Man kan ta ett eget lån om man har säkerhet, det berättigar också till bidraget.

Ålands näringsliv hjälper företagare att ansöka om likviditetslån från bank och Finnvera. Vd Anders Ekström känner till kritiken mot låneupplägget.
– Det finns företag som lånet passar väldigt bra för, men också de som det inte alls passar för.

Hubertus von Frenckell tänker ansöka om det likviditetslån som landskapsregeringen erbjuder. Men han är inte förtjust över kostnaderna det medför.
– Man har inte lust att ta lån på de premisserna, men jag har inget annat val, säger han.

Det blåser rejält på Åland under torsdagskvällen. Vid 22.00-tiden var runt 1.100 kunder i Geta samt norra Finström och norra Hammarland samt delar av Lemland utan ström.

Lantrådet har fått frågor om varför LR anstränger sig för att säkra persontrafik mellan Åland och Sverige.
– De personer som jobbar i samhällskritiska sektorer behöver få komma till Åland för att samhället ska fungera. Systemet är uppbyggt på en viss arbetspendling.

Här följer vårt direktreferat från dagens pressinfo:

Kumlinges kommundirektör byter kommun. Den 1 juni tillträder Christian Dreyer sin nya tjänst som kommundirektör i Jomala, ett jobb han ser mycket fram emot.
– Jag tycker om att sätta mig in i nya saker.

Landskapsregeringen och skoldirektörerna möttes i går för att dryfta frågan om skolluncher till de elever som distansundervisas.
– Tillsvidare följer vi statsrådets anvisningar. Det handlar om att hindra smittspridning, säger Kjell Nilsson i Mariehamn.

Finlands regering förbereder för att hålla skolorna stängda terminen ut. Det framkom under dagens presskonferens.

Många bilister hoppas på att bensin och diesel ska bli billigare när råoljan sjunker i pris, men det sambandet är svagt.
– Det sker med fördröjning eftersom det finns många mellanled, säger Per-Ove Karlsson på Rundbergs Bil & Service.
Han påminner om att två tredjedelar av priset är skatt.

Eckerö Lines fartyg Finbo Cargo återgår i trafik på Finska viken den 6 april efter att ha varit på varv sedan slutet av januari.

Ålands statistik- och utredningsbyrås, Åsub, statistik över antalet arbetslösa i mars visar tydligt på coronavirusets inverkan på det åländska näringslivet.
”Situationen på den åländska arbetsmarknaden i mars 2020 kan närmast jämföras med 90-talets recession”, skriver Åsub.

Ett utdrag ur en patientjournal som borde ha varit sekretessbelagd skickades i misstag till Ålandstidningen när en reporter begärde ut en handling från Mariehamns stad.
– Ingen skada skedd, säger stadsdirektör Barbara Heinonen om att journalen kom till tidningen.

Fler nyheter